L??t xem: 1800

[TH?NG TIN TUY?N D?NG]_Tr??ng THCS-THTP ?inh Thi?n Ly

1. V? TRí C?NG VI?C/S? L??NG:?01?giáo viên Toán, 02 giáo viên Tin h?c

2. M? T? C?NG VI?C

 • L?p k? ho?ch gi?ng d?y b? m?n ??u n?m h?c, báo gi?ng th?c t? gi?ng d?y vào ??u tu?n.
 • So?n giáo án gi?ng d?y theo ??nh h??ng phát tri?n chuyên m?n c?a nhà tr??ng ?? ra.
 • Ki?m tra, ?ánh giá n?ng l?c h?c sinh theo k? ho?ch ?? th?ng nh?t v?i nhóm tr??ng; báo cáo k?t qu? h?c t?p c?a h?c sinh theo ??nh k?.
 • Ph?i h?p v?i giáo viên ch? nhi?m, các b? ph?n liên quan trong c?ng tác giáo d?c h?c sinh
 • Ph?i h?p v?i các b? ph?n trong các ho?t ??ng c?a nhà tr??ng
 • Tham gia các ho?t ??ng phát tri?n chuyên m?n theo ??nh h??ng và qui ??nh c?a nhà tr??ng: t?p hu?n chuyên m?n, h?p chuyên m?n, chia s? ??ng nghi?p, d? gi? ??ng nghi?p, thao gi?ng.
 • Th?c hi?n các quy ch? chuyên m?n, h? s? s? sách, k? lu?t lao ??ng theo qui ??nh c?a nhà tr??ng.
 • Th?c hi?n các c?ng tác kiêm nhi?m khi ???c phan c?ng

3. YêU C?U

Yêu c?u chung

 • Nam/N?, tu?i t? 22 ??n 45.
 • Trình ?? C? nhan tr? lên.
 • Ki?n th?c chuyên m?n sau r?ng.
 • Có n?ng l?c h?c t?p và ?am mê ??i m?i giáo d?c; có ph??ng cham giáo d?c theo h??ng v?n d?ng hi?u qu? gi?ng d?y sáng t?o và l?y h?c sinh làm trung tam, rèn luy?n cho h?c sinh s? ch? ??ng h?c t?p; lu?n t? trau d?i và yêu thích h?c t?p, kh?ng ng?ng hoàn thi?n b?n than.

Yêu c?u c? th?

 • T?t nghi?p ??i h?c s? ph?m chuyên ngành tr? lên (Ho?c ??i h?c chuyên ngành và có ch?ng ch? s? ph?m). ?u tiên ?ng viên thành th?o ?ng d?ng CNTT trong d?y h?c và trình ?? ti?ng Anh ??t t? B1 tr? lên.
 • Giáo viên Tin h?c: Có chuyên m?n v? l?p trình (?u tiên l?p trình C, C++, Python, Web, Arduino), tin h?c v?n phòng (có ch?ng ch? MOS ho?c s? d?ng thành th?o Office 365). ?u tiên ?ng viên có chuyên m?n v?: K? thu?t c? khí t? ??ng, K? thu?t ?i?u khi?n t? ??ng hóa.

4. CHíNH SáCH/QUY?N L?I:

 • Làm vi?c trong m?i tr??ng giáo d?c ??y tam huy?t v?i ph??ng cham “nhan tài là v?n quy c?a m?t qu?c gia, ch?m lo ?ào t?o nhan tài s? ?em ??n ph?n vinh cho ??t n??c”
 • ??ng nghi?p n?ng ??ng, sáng t?o tích c?c, hòa ??ng, than thi?n
 • C? h?i giao l?u, tham quan h?c t?p trong và ngoài n??c
 • ?u ??i h?c phí dành cho con khi h?c t?p t?i tr??ng
 • M?c l??ng và các ch? ?? ??i ng? r?t c?nh tranh theo n?ng l?c
 • Th??ng hi?u qu? làm vi?c h?p d?n vào m?i h?c k?
 • Th??ng l? t?t, th??ng tháng 13; B?o hi?m s?c kh?e, BHXH, BHYT, BHTN theo quy ??nh c?a nhà n??c
 • Du l?ch, ngh? d??ng hàng n?m

5. H? S? D? TUY?N

Thành ph?n h? s?

 • Phi?u ??ng ky d? tuy?n.
 • CV/Ly l?ch cá nhan.
 • B?n sao b?ng c?p, ch?ng ch?.
 • Các gi?y t? khác (n?u có).

N?p h? s?

 • N?p tr?c ti?p: Phòng A107, Tr??ng THCS và THPT ?inh Thi?n Ly.
 • ??a ch?: S? 80, ???ng Nguy?n ??c C?nh, ?? th? m?i Phú M? H?ng, P.Tan Phong, Q7, TP.HCM.
 • Ho?c n?p tr?c tuy?n t?i website nhà tr??ng hay qua email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

M?i chi ti?t xin liên h? B? ph?n tuy?n d?ng - ?T: 54110040 - Máy l?: 507; Email:???a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Image

QU?N TR? ??I H?C