L??t xem: 948

[Th?ng tin tuy?n d?ng]_Trung tam Ki?m ??nh hi?u chu?n Vùng 3

V? trí tuy?n d?ng:?Nhan viên ki?m ??nh (Nam)

Trình ??: Cao ??ng tr? lên

Chuyên ngành: V?t ly h?t nhan, K? thu?t h?t nhan, K? thu?t thi?t b? hình ?nh y t?, K? thu?t thi?t b? ?i?n t? y t?, K? thu?t thi?t b? c? ?i?n y t?, ?i?n t? ho?c t??ng ???ng

Yêu c?u

?? tu?i: T? 21 ??n 35 tu?i

Tham niên kinh nghi?m: Kh?ng yêu c?u.

L??ng th?a thu?n.

Bi?t Tin h?c, Ngo?i ng? Anh v?n.

Có th? ?i c?ng tác ho?c làm thêm gi? theo yêu c?u c?ng vi?c.

?u tiên ng??i có kinh nghi?m và H? kh?u th??ng trú t?i Bình D??ng

H? s? xin vi?c g?m:

??n xin vi?c; S? y?u ly l?ch có ch?ng th?c c?a ??a ph??ng kh?ng quá 06 tháng;

Gi?y khám s?c kh?e do c? quan y t? có th?m quy?n c?p trong th?i h?n 06 tháng tính ??n ngày n?p h? s?;

B?n sao s? h? kh?u và CMND có ch?ng th?c; 03 hình 3x4cm (m?i nh?t).

B?n sao có ch?ng th?c: V?n b?ng t?t nghi?p, ch?ng ch? tin h?c, ngo?i ng?,...

Th?i gian và ??a ?i?m nh?n h? s?:

Th?i gian: T? ngày ra th?ng báo ??n h?t ngày 15/07/2020

??a ?i?m: N?p tr?c ti?p t?i Phòng thí nghi?m Trung tam Ki?m ??nh Hi?u chu?n Vùng 3 (??a ch?: ???ng DX17, Phú Th?, Phú Chánh, TX. Tan Uyên, t?nh Bình D??ng) ho?c n?p h? s? qua email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. ho?c ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.

Tên ng??i liên h?: Nguy?n Th? Anh Th?

?i?n tho?i: 0916.620.738 ho?c (028) 9999.0979

Image

QU?N TR? ??I H?C