L??t xem: 670

[Th?ng tin tuy?n d?ng]_H2 Technology/Ch?m sóc khách hàng & Admin

CH?M SóC KHáCH HàNG & ADMIN?(Full-time, Internship)

?M? t? c?ng vi?c

Các c?ng vi?c v? CSKH:

 • Tr? l?i các th?c m?c c?a khách hàng (qua ?i?n tho?i, email, Facebook, và các kênh inbound khác) v? các ph?n m?m giáo d?c c?a c?ng ty nh? Ti?ng Anh M?i Ngày (tienganhmoingay.com)
 • T? v?n (qua ?i?n tho?i, email, ...) cho các khách hàng g?p khó kh?n trong quá trình h?c, s? d?ng ph?n m?m.

Các c?ng vi?c v? Admin:

 • Hình thành, qu?n lí và t? ch?c các quy trình làm vi?c (processes), s? sách ch?ng t? c?a c?ng ty.
 • ?H? tr? các c?ng vi?c khác c?a c?ng ty nh?: tuy?n d?ng, k? toán, marketing c?a c?ng ty (tham d? ngày h?i vi?c làm, m?i ph?ng v?n, ...)

?Yêu c?u c?ng vi?c

?? làm t?t c?ng vi?c CSKH ? Ti?ng Anh M?i Ngày (TAMN), b?n c?n có nh?ng ??c ?i?m và kh? n?ng sau:

 • Là ng??i nhi?t tình, than thi?n và ch?u khó.
 • Có kh? n?ng s? d?ng máy tính thành th?o. Bi?t s? d?ng thành th?o Word, Excel c?ng nh? vi?c cài ??t và s? d?ng các ph?n m?m th?ng d?ng trên máy tính.
 • Có ít nh?t 3 n?m kinh nghi?m làm vi?c full-time liên quan ??n CSKH ho?c admin (ch? tính th?i gian làm vi?c sau khi t?t nghi?p).

Nh?ng yêu c?u ??i v?i c?ng vi?c admin:

 • C?ng vi?c admin hi?n g?m nhi?u c?ng vi?c ??n t? nhi?u l?nh v?c khác nhau, nh? Marketing, Nhan s? (HR), ...Vì th?, b?n s? phù h?p n?u b?n là ng??i mu?n tìm hi?u ki?n th?c ? nhi?u l?nh v?c khác nhau.
 • Có kh? n?ng t? duy logics t?t, có kh? n?ng t? ch?c và t?ng h?p d? li?u & s? li?u.

?L??ng: Trong kho?ng t? 8 - 12 tri?u (sau th? vi?c)

?Contact:??Y?n Vi (Ms)-Customer Service

 • Hotline:?0916921419
 • Web:?TiengAnhMoiNgay.com??
 • Email:?vipham??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.
Image

QU?N TR? ??I H?C