L??t xem: 336

[Th?ng tin tuy?n d?ng]_C?ng ty TNHH B?o hi?m Fubon (Vi?t Nam)

V? TRí TUY?N D?NG:?01 Tr? ly Phòng Tái B?o hi?m

YêU C?U C?NG VI?C:

  • Thái ?? tích c?c, ch? ??ng, siêng n?ng, ch?u khó tìm tòi h?c h?i
  • Kh? n?ng t? duy và làm vi?c ??c l?p, ch?u ???c áp l?c cao
  • Trung th?c, khiêm t?n, c?n th?n
  • Ti?ng Anh nghe, nói, ??c, vi?t t?t (?u tiên bi?t thêm ti?ng Hoa)
  • Thành th?o vi tính v?n phòng, ??c bi?t là Excel, Powerpoint.

?ng viên quan tam xin g?i h? s? qua email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó. (Ch? Tram – Chuyên viên Nhan s?) ho?c liên h? qua S?T: 028 3943 5678 – Ext: 55035.

Image

QU?N TR? ??I H?C