L??t xem: 1857

CH??NG TRìNH QU?N TR? VIêN T?P S? VINAMILK 2020

I/C? H?I

 • Tr? thành thành viên c?a c?ng ty S?a l?n nh?t Vi?t Nam và “Top 50 C?ng ty S?a l?n nh?t toàn c?u”.
 • Làm vi?c trong m?t c?ng ty nhi?u n?m li?n ?o?t danh hi?u “N?i làm vi?c t?t nh?t Vi?t Nam”.
 • C? h?i tr? thành m?t nhà qu?n tr? tài n?ng trong t??ng lai t?i Vinamilk.
 • Trang b? cho b?n than ki?n th?c và k? n?ng chuyên sau v? c?ng vi?c th?ng qua ch??ng trình ?ào t?o và phát tri?n bài b?n và ??y thách th?c.
 • Khám phá ti?m n?ng c?a b?n than trong m?i tr??ng kinh doanh n?ng ??ng và sáng t?o.
 • Kh?ng ??nh n?ng l?c b?n than th?ng qua các sáng ki?n c?i ti?n t? ch?c khi tham gia ch??ng trình luan chuy?n qua các b? ph?n.
 • C? h?i làm vi?c t?i các c?ng ty thành viên, liên doanh, ??i tác chi?n l??c c?a Vinamilk trong và ngoài n??c.
 • ???c nh?n m?c l??ng, th??ng - phúc l?i c?nh tranh, phù h?p và x?ng ?áng v?i s? n? l?c và ?óng góp trong th?i gian tham gia ch??ng trình.

Các m?ng c?ng vi?c Ch??ng trình Qu?n Tr? Viên T?p S? 2020 c?a Vinamilk h??ng ??n bao g?m:

 • Tài chính – K? toán – Thu?
 • Th??ng m?i trong n??c & qu?c t?
 • S?n xu?t
 • K? thu?t c?ng ngh? - C? khí – T? ??ng hóa – C?ng ngh? th?c ph?m
 • Marketing
 • Phát tri?n n?ng nghi?p: Ch?n nu?i, Thú y, Tr?ng tr?t
 • Qu?n tr? nhan s?
 • Hành chính, ??i ngo?i

II/ QUY TRìNH TUY?N CH?N

 • Th? hi?n h?c v?n, kinh nghi?m và ??nh h??ng ngh? nghi?p c?a b?n than mình qua H? s? ?ng tuy?n.
 • Th? hi?n kh? n?ng vi?t lách và trình bày y t??ng sáng t?o th?ng qua Bài lu?n v? kh? n?ng l?nh ??o c?a b?n than (ti?ng Vi?t c?ng nh? ti?ng Anh).
 • ?ánh giá t?ng quan kh? n?ng t? duy logic và nh?y bén c?a b?n than th?ng qua các Bài ki?m tra IQ v? logic, ng?n ng? và toán h?c.
 • G?p g?, giao l?u và so tài v?i các b?n ?ng viên khác th?ng qua vòng thi Tình hu?ng kinh doanh ?? ch?ng minh kh? n?ng phan tích, gi?i quy?t v?n ?? và làm vi?c nhóm.
 • Tìm hi?u tính cách, khuynh h??ng hành vi và n?ng l?c góp ph?n giúp b?n ??nh h??ng ???c ngành ngh? phù h?p th?ng qua Bài ki?m tra tính cách toàn di?n.
 • Th? hi?n s? khác bi?t, sáng t?o th?ng qua các bu?i thuy?t trình c?ng nh? có c? h?i g?p g? và h?c h?i t? các nhà l?nh ??o c?p cao c?a Vinamilk ? vòng Ph?ng v?n l?a ch?n.

III/?I?U KI?N ?NG TUY?N

 • Là c?ng dan Vi?t Nam
 • ?ng viên m?i t?t nghi?p ho?c ?? t?t nghi?p v?i kinh nghi?m làm vi?c t?i ?a kh?ng quá 2 n?m
 • T?t nghi?p các tr??ng ??i h?c trong và ngoài n??c v?i các chuyên ngành:
  • Kinh t? - Ngo?i th??ng, Th??ng m?i, Qu?n tr? kinh doanh, Qu?n tr? ngu?n nhan l?c, Marketing, K? toán/Tài chính,…
  • C? ?i?n, T? ??ng hóa, C?ng ngh? th?c ph?m,…
  • Ch?n nu?i, Thú y, Tr?ng tr?t,...
 • ?i?m trung bình t?i thi?u: 7.0/10 ho?c 3.0/4
 • S? d?ng thành th?o ti?ng Anh và tin h?c v?n phòng
 • N?ng l?c và ph?m ch?t:
  • Ti?m n?ng l?nh ??o
  • K? n?ng gi?i quy?t v?n ??, gay ?nh h??ng và thuy?t ph?c, t? duy logic, h??ng ??n k?t qu?
  • Kh? n?ng sáng t?o
  • Kh? n?ng thích nghi, ch?u áp l?c, ???ng ??u v?i th? thách
  • Thái ?? tích c?c và nhi?t huy?t
  • Tinh th?n ??ng ??i
  • Chính tr?c

IV/H? S? ?NG TUY?N

H? s? ?ng tuy?n bao g?m:

 • S? y?u ly l?ch - CV (kèm hình 4x6) và Bài vi?t gi?i thi?u v? b?n than -Cover letter (Trình bày d??i ??nh d?ng Word, b?ng song ng? Ti?ng Vi?t và ti?ng Anh)
 • B?n sao B?ng ??i h?c + B?ng ?i?m (riêng ??i v?i các ?ng viên ?ang ch? c?p b?ng ??i h?c: n?p b?ng ?i?m c?p nh?t m?i nh?t và b? sung b?ng ??i h?c sau)
 • B?ng li?t kê danh m?c B?ng c?p, Ch?ng ch?, Gi?y khen, Ch?ng nh?n (n?u có) và b?n sao – scan c?a t?ng tài li?u

Hình th?c ?ng tuy?n:

 • G?i h? s? ?ng tuy?n tr?c ti?p th?ng qua ???ng link: ly/VinamilkMT2020

TH?NG TIN LIêN H?:

Phòng Nhan s? - C?ng ty CP S?a Vi?t Nam

 • ??a ch?: Tòa nhà Vinamilk – S? 10 Tan Trào, Ph??ng Tan Phú, Qu?n 7, TPHCM.
 • Email: ??a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó.
 • ?i?n tho?i: (028) 54155555

Th?i h?n ?ng tuy?n: 15/09/2020

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Vinamilk - Chuong trinh Quan tri vien tap su 2020.docx)Vinamilk - Chuong trinh Quan tri vien tap su 2020.docx 100 kB31-07-202031-07-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C