L??t xem: 159

TH?NG BáO TUY?N D?NG - V? TRí NH?N VIêN KINH DOANH - CTY TM DV XNK ??NG H?I

Phòng Quan h? ??i ngo?i có nh?n ???c Th?ng báo tuy?n d?ng t? C?ng ty TNHH TM DV XNK ??ng H?i, nh? sau:

V? trí: Nhan viên kinh doanh

S? l??ng: 02

Yêu c?u chuyên m?n: T?t nghi?p C?, ?H chuyên ngành Hóa, th?c ph?m, Thú y, th?y s?n, C?ng ngh? sinh h?c (kh?ng yêu c?u kinh nghi?m)

Th?ng tin chi ti?t, vui lòng xem file ?ính kèm.

Tran tr?ng th?ng báo ??n các ??i t??ng quan tam.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TB tuyen dung - Cty Dong Hai.jpg)TB tuy?n d?ng Nhan viên kinh doanh 173 kB17-09-202017-09-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C