L??t xem: 208

CareerBuilder gi?i thi?u CVHay

Nh?m h? tr? cho các b?n sinh viên s?p ra tr??ng có thêm hành trang ?? chinh ph?c ???c Nhà tuy?n d?ng, CareerBuilder gi?i thi?u?CVHay-xsmb hang ngay?m?t trong nh?ng tính n?ng mi?n phí giúp các b?n sinh viên t? thi?t k? CV chuyên nghi?p ch? v?i 3 b??c ??n gi?n c? th? nh? sau:

xsmb hang ngay??ng nh?p ???ng link???, nh?p ch?n nút “T?o CV Ngay”

B??c 1: Ch?n m?u CV phù h?p

B??c 2: Tùy ch?nh thi?t k? CV mong mu?n

B??c 3: ?i?n và c?p nh?t các th?ng tin trên CV và hoàn t?t

B??c 4: L?u l?i cho phép nhà tuy?n d?ng tìm ki?m h? s? và có th? xu?t ??nh d?ng PDF ?? ?ng tuy?n/in ?n.

xsmb hang ngaySau khi hoàn t?t thì các b?n Sinh Viên s? ???c:

  1. CareerBuilder có các b?n chuyên viên ph? trách ki?m duy?t và t? v?n ch?nh s?a thêm cho CV h?p d?n h?n
  2. CareerBuilder có h? th?ng g?i ngay các c?ng vi?c m?i nh?t t? các Nhà Tuy?n D?ng hoàn toàn t? ??ng, phù h?p v?i CV nh?m giúp các b?n Sinh Viên kh?ng b? l? c? h?i ngh? nghi?p m?i nh?t
  3. Ngoài ra, ?? h? tr? thêm k? n?ng c?ng nh? ki?n th?c trình bày CV ?n t??ng ghi ?i?m v?i nhà tuy?n d?ng, CareerBuilder g?i quy nhà tr??ng t?p ?ính kèm h??ng d?n t?o h? s? trên CVhay??C?m nang CVTherapy – n?i cung c?p các g?i y h??ng d?n chi ti?t v? cách vi?t CV.

Hy v?ng v?i nh?ng h? tr? trên ?ay, CareerBuilder s? ti?p t?c ??ng hành cùng quy nhà tr??ng trong các ho?t ??ng mang ??n nhi?u l?i ích cho hành trang s? nghi?p c?a các b?n sinh viên

?

?

T?i tài li?u h??ng d?n:

1.?H??ng d?n các cách t?o h? s? CareerBuilder

2.?Ebook CVTherapy CVHay

Image

QU?N TR? ??I H?C