L??t xem: 423

Th?ng báo tuy?n d?ng Tr? gi?ng và Nghiên c?u viên Khoa Sinh h?c - CNSH

V? TRí TUY?N D?NG

 1. Tr? gi?ng
 • S? l??ng: 01 ng??i.
 • N?i làm vi?c: B? m?n Sinh ly h?c và CNSH ??ng v?t, Khoa Sinh h?c - CNSH, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM.
 1. Nghiên c?u viên
 • S? l??ng: 01 ng??i
 • N?i làm vi?c: Phòng thí nghi?m K? ngh? m? và V?t li?u Y sinh, Khoa Sinh h?c - CNSH, Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM.

M? T? C?NG VI?C

 1. Tr? gi?ng
 • Nghiên c?u khoa h?c (ch? trì tham gia các nhi?m v? KHCN các c?p, th?c hi?n các h?p ??ng NCKH, vi?t bài báo khoa h?c, báo cáo h?i ngh? khoa h?c, h??ng d?n sinh viên NCKH…).
 • Gi?ng d?y (gi?ng d?y ly thuy?t, gi?ng d?y th?c hành, h??ng d?n khóa lu?n, tham gia h?i ??ng ch?m khóa lu?n…).
 • Các nhi?m v? khác (tham gia biên so?n tài li?u gi?ng d?y, c? v?n h?c t?p, tham gia các c?ng tác c?a Tr??ng, Khoa và B? m?n).
 1. Nghiên c?u viên
 • Nghiên c?u khoa h?c (ch? trì tham gia các nhi?m v? KHCN các c?p, th?c hi?n các h?p ??ng NCKH, vi?t bài báo khoa h?c, báo cáo h?i ngh? khoa h?c, h??ng d?n sinh viên NCKH…).
 • Các nhi?m v? khác (tham gia biên so?n tài li?u gi?ng d?y, c? v?n h?c t?p, tham gia các c?ng tác c?a Tr??ng, Khoa và B? m?n).

YêU C?U TUY?N D?NG

 1. Tr? gi?ng
 • Trình ?? chuyên m?n t? Th?c s? tr? lên thu?c chuyên ngành Sinh h?c Th?c nghi?m - Sinh ly ??ng v?t.
 • Có kh? n?ng ??nh h??ng nghiên c?u và phát tri?n nhóm nghiên c?u.
 • Cam k?t làm vi?c ít nh?t 03 n?m tr? lên.
 • S?c kh?e t?t.
 1. Nghiên c?u viên
 • Trình ??: C? nhan sinh h?c/ C?ng ngh? Sinh h?c, ?u tiên ?ang là h?c viên cao h?c ho?c NCS.
 • Cam k?t làm vi?c ít nh?t 03 n?m tr? lên.
 • S?c kh?e t?t.

QUY?N L?I

 • Làm vi?c trong m?i tr??ng n?ng ??ng, than thi?n.
 • H??ng m?c l??ng và các ch? ?? ph? c?p theo quy ??nh c?a Nhà n??c.
 • Tham gia B?o hi?m X? h?i và các quy?n l?i khác theo quy ??nh.
 • Tham gia các ho?t ??ng ngo?i khóa: v?n ngh?, th? thao, du l?ch c?a Tr??ng.
 • ???c ?u tiên th?i gian ?? tham gia phát tri?n các ?? tài nghiên c?u khoa h?c.

H? S? D? TUY?N

 • H? s? xin vi?c g?m:
  • Th? ?ng tuy?n
  • S? y?u ly l?ch có dán ?nh 4x6 (kh?ng quá 06 tháng, có xác nh?n c?a ??a ph??ng).
  • Ly l?ch khoa h?c (v? trí Tr? gi?ng).
  • B?n sao v?n b?ng t?t nghi?p, các ch?ng ch? (có sao y).
  • Gi?y khám s?c kh?e kh?ng quá 06 tháng.
  • Ch?ng minh nhan dan, h? kh?u photo (có sao y).
 • Bìa h? s? ghi r? “H? s? ?ng tuy?n v? trí …….. .”.
 • Các h? s? sau khi xét tuy?n ?? ?i?u ki?n s? ???c liên h? ph?ng v?n. Kh?ng tr? l?i h? s? khi kh?ng ??t yêu c?u.

N?I? N?P H? S?

Các ?ng viên n?p H? s? d? tuy?n tr?c ti?p t?i Phòng T? ch?c - Hành chính (phòng F.01xsmb hang ngay) Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ?HQG-HCM, 227 Nguy?n V?n C?, P.4, Q.5, TP.HCM).

H?n cu?i n?p h? s?: 16g00 ngày 31/10/2020.

Tran tr?ng./.

Attachments:
FileDescriptionFile sizeCreatedLast modified
Download this file (TuyenDungKhoaSinh2020.pdf)TuyenDungKhoaSinh2020.pdf 916 kB23-09-202023-09-2020
Image

QU?N TR? ??I H?C