L??t xem: 156

H?i ngh? NAFOSTED v? Khoa h?c Th?ng tin và Máy tính (NICS2020)

H?I NGH? NAFOSTED V? KHOA H?C TH?NG TIN Và MáY TíNH (NICS 2020)

xsmb hang ngayH?i ngh? NAFOSTED v? Khoa h?c Th?ng tin và Máy tính (NICS) là m?t di?n ?àn qu?c t? dành cho các nhà nghiên c?u, tri?n khai và các nhà ho?ch ??nh chính sách trình bày và th?o lu?n v? nh?ng ti?n b? g?n ?ay c?ng nh? h??ng ?i trong t??ng lai trong vi?c gi?i quy?t các thách th?c trong l?nh v?c Khoa h?c Th?ng tin và Máy tính. NICS ???c t? ch?c hàng n?m b?i Qu? phát tri?n khoa h?c và c?ng ngh? qu?c gia c?a Vi?t Nam (NAFOSTED).

H?i ngh? l?n th? 7 - NICS 2020 v?i s? ??ng tài tr? b?i IEEE, Qu? NAFOSTED và tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên (??i h?c Qu?c gia Thành ph? H? Chí Minh) s? ???c t? ch?c vào ngày 26-27 tháng 11 n?m 2020.

  • ??a ?i?m:? Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên

?227 Nguy?n V?n C?, Ph??ng 4, Qu?n 5, TP. H? Chí Minh.

  • Ch??ng trình h?i ngh?:?

xsmb hang ngayH?i ngh? s? ???c phan chia theo các n?i dung và ch? ?? sau ?ay:

  • Khoa h?c máy tính
  • Trí tu? tính toán
  • C?ng ngh? ph?n m?m và h? th?ng th?ng tin
  • M?ng và truy?n th?ng
  • C?ng ngh? ?a ph??ng ti?n

Vì ?nh h??ng c?a D?ch b?nh Covid-19, t?t c? các bài báo s? ???c trình bày tr?c ti?p t?i h?i ngh? ho?c tr?c tuy?n qua Internet và ???c xu?t b?n trong k? y?u h?i ngh? c?a IEEE.

xsmb hang ngayCác báo cáo t?t nh?t s? ???c m?i ?? g?i phiên b?n m? r?ng cho T?p chí . Các báo cáo khác s? ???c ch?n l?c và m? r?ng cho s? ??c bi?t c?a (t?p chí ???c c?ng nh?n b?i H?i ??ng Giáo s? Nhà n??c).

--------------------------

Th?ng tin v? h?i ngh?:?

Website:

Email:???a ch? email này ?ang ???c b?o v? t? spam bots. B?n c?n b?t JavaScript ?? xem nó..

Image

QU?N TR? ??I H?C