ctsv.png

Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng xây d?ng các k? ho?ch, bi?n pháp t? ch?c th?c hi?n các ho?t ??ng nh?m giáo d?c v? chính tr?, t? t??ng cho sinh viên; xây d?ng các quy ch?, quy ??nh và k? ho?ch t? ch?c qu?n lý sinh viên; ph?c v? quy?n l?i chính ?áng c?a sinh viên; t? ch?c giám sát, ki?m tra, ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n công tác sinh viên theo nhi?m v? ???c giao.

 • 1. Công tác chính tr?, t? t??ng

  xsmb hang ngay- T? ch?c h?c t?p ngh? quy?t ??ng, chính sách c?a Nhà n??c cho sinh viên, t?o môi tr??ng giáo d?c lành m?nh cho sinh viên h?c t?p và rèn luy?n.

  xsmb hang ngay- ??u m?i ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan (Phòng ?ào t?o, ?oàn Thanh niên – H?i sinh viên, các Khoa,…) t? ch?c “Tu?n sinh ho?t công dân sinh viên” vào ??u khóa, ??u m?i n?m h?c, cu?i khóa: c?p nh?t, ph? bi?n tình hình trong n??c và qu?c t?, các chính sách và ch? ?? c?a nhà n??c ??i v?i sinh viên, các ki?n th?c pháp lu?t thông th??ng, t? v?n ngh? nghi?p, gi?i thi?u vi?c làm…

  - Ph?i h?p v?i ?oàn Thanh niên, H?i Sinh viên theo dõi n?m b?t tình hình t? t??ng chính tr? trong sinh viên, t? ch?c các bu?i thông tin th?i s?, báo cáo chuyên ?? cho sinh viên.

  - C?p nh?t n?i dung các thông tin trên website c?a Tr??ng trong ph?m vi phân c?p.

  - Ch?u trách nhi?m ki?m duy?t n?i dung và hình th?c các bandrol, kh?u hi?u, panô qu?ng cáo và các hình th?c t??ng t? c?a các ??n v? tr??c khi ???c phép treo trong khu v?c tr??ng.

  - Qu?n lý vi?c mua, c?p phát báo chí … theo quy?t ??nh c?a Hi?u tr??ng.

  - Th?c hi?n các công vi?c khác theo s? phân công c?a lãnh ??o Nhà tr??ng.

 • 2. Công tác sinh viên

  - ??u m?i ph?i h?p cùng các ??n v? có liên quan (Phòng ?ào t?o, Phòng K? ho?ch-Tài chính, Phòng Qu?n tr? Thi?t b?, ?oàn Thanh niên-H?i sinh viên và các Khoa) t? ch?c ti?p nh?n sinh viên trúng tuy?n; thông tin, ph? bi?n quy ch?, quy ??nh c?a nhà tr??ng ??n sinh viên.

  - Ph?i h?p các ??n v? trong và ngoài tr??ng th?c hi?n, gi?i quy?t các v?n ?? liên quan ??n vi?c ??m b?o an ninh chính tr?, tr?t t? và an toàn cho sinh viên.

  - Th?c hi?n vi?c xác nh?n, ch?ng th?c các lo?i gi?y t? liên quan ??n sinh viên (tr? k?t qu? h?c t?p).

  - Qu?n lý h? s? c?a sinh viên: c?p nh?t và qu?n lý d? li?u h? s?, các quy?t ??nh (khen th??ng, k? lu?t, x? lý h?c t?p) c?a tr??ng có liên quan ??n sinh viên, lý l?ch sinh viên, nh?m ?áp ?ng yêu c?u tra c?u, xác minh c?a các ??n v? ch?c n?ng.

  - ?? xu?t c?p phát và qu?n lý h? th?ng email c?a sinh viên.

  xsmb hang ngay- ??u m?i c?p Th? Sinh viên.

  xsmb hang ngay- Tham m?u Hi?u tr??ng trong vi?c ban hành quy?t ??nh c? sinh viên ?i n??c ngoài theo các ch??ng trình tham gia các ho?t ??ng trao ??i v?n hóa, trao ??i sinh viên.

  - Ti?p nh?n và qu?n lý h? s? sinh viên n??c ngoài ??n h?c t?p t?i tr??ng, ph?i h?p v?i phòng Quan h? qu?c t? - Qu?n lý d? án h? tr? th? t?c pháp lý ??i v?i sinh viên n??c ngoài trong th?i gian h?c t?p t?i tr??ng.

  - Ti?p nh?n, khai thác và phân ph?i h?c b?ng tài tr? cho sinh viên t? các t? ch?c, doanh nghi?p trong và ngoài n??c.

  xsmb hang ngay- H? tr? th? t?c cho sinh viên vay v?n ngân hàng ph?c v? h?c t?p theo quy ??nh.

  - Ph?i h?p Phòng ?ào t?o, Phòng K? ho?ch – Tài chính th?c hi?n xét c?p h?c b?ng khuy?n khích cho sinh viên ? t?ng h?c k? theo quy ??nh.

  xsmb hang ngay- Làm ??u m?i ph?i h?p v?i các ??n v? có liên quan th?c hi?n công tác ?ánh giá k?t qu? rèn luy?n c?a sinh viên.

  - Ph?i h?p v?i Phòng ?ào t?o th?c hi?n theo dõi ti?n ?? h?c t?p c?a t?ng sinh viên, th?ng kê s? li?u sinh viên… ph?c v? công tác báo cáo và ?ánh giá trong quá trình ?ào t?o.

  - Ti?p nh?n, gi?i quy?t ho?c ki?n ngh? v?i Nhà tr??ng và các ??n v? nh?ng th?c m?c, khi?u n?i v? k?t qu? rèn luy?n, ch? ?? chính sách và các ho?t ??ng trong Nhà tr??ng c?a sinh viên.

  xsmb hang ngay- Gi? vai trò ?y viên th??ng tr?c kiêm th? ký H?i ??ng khen th??ng, k? lu?t sinh viên; H?i ??ng ?ánh giá rèn luy?n c?a sinh viên; ?y viên H?i ??ng x? lý h?c t?p và công nh?n t?t nghi?p h? ??i h?c chính quy và cao ??ng.

  xsmb hang ngay- ?? xu?t khen th??ng ??i v?i các t?p th?, cá nhân sinh viên có thành tích xu?t s?c trong h?c t?p, rèn luy?n, nghiên c?u ho?c ?? ngh? k? lu?t ??i v?i các t?p th?, cá nhân sinh viên vi ph?m pháp lu?t, vi ph?m các quy ch?, quy ??nh c?a Tr??ng.

  xsmb hang ngay- T? ch?c qu?n lý và th?c hi?n các ho?t ??ng giáo d?c ??o ??c, pháp lu?t, v?n hóa – v?n ngh?, th? d?c – th? thao... nh?m nâng cao ??i s?ng v?n hóa tinh th?n và th? ch?t cho sinh viên.

  xsmb hang ngay- Th?c hi?n công tác b?o hi?m cho sinh viên.

  xsmb hang ngay- Ph?i h?p v?i tr?m Y t? th?c hi?n công tác ch?m lo s?c kh?e cho sinh viên.

  - Ch?u trách nhi?m qu?n lý n?i dung và hình th?c t? ch?c các ho?t ??ng t?i các Khoa, Trung tâm v? công tác sinh viên nh? công tác t? v?n vi?c làm, t? v?n tâm lý, h?i th?o chuyên ??, ho?t ??ng xã h?i ngo?i khóa.

  xsmb hang ngay- Th?c hi?n các nhi?m v? khác theo s? phân công c?a lãnh ??o Nhà tr??ng.

 • 3. Công tác n?i trú – ngo?i trú sinh viên

  - T? ch?c thu nh?n ??n ??ng ký n?i trú c?a sinh viên ?? xem xét và b? trí ch? ? cho sinh viên trong ký túc xá c?a Tr??ng.

  - Ti?p nh?n thông tin ngo?i trú c?a sinh viên.

  - K?t h?p v?i ??a ph??ng, t? ch?c qu?n lý t?m trú, t?m v?ng cho sinh viên n?i trú theo ?úng quy ??nh c?a chính quy?n ??a ph??ng.

  - T? ch?c sinh ho?t, ?n ? và h?c t?p ngoài gi? cho sinh viên trong ký túc xá; b?o v? tài s?n, gi? gìn tr?t t? an ninh và phòng ch?ng t? n?n xã h?i x?y ra trong ký túc xá.

  xsmb hang ngay- K?t h?p v?i ??a ph??ng và các ??n v? liên quan trong tr??ng ti?n hành x? lý ho?c ?? ngh? lên c?p trên x? lý các tr??ng h?p vi ph?m n?i quy, quy ch? ký túc xá ho?c vi ph?m pháp lu?t trong sinh viên.

  xsmb hang ngay- T? ch?c công tác v? sinh phòng d?ch cho sinh viên, gi?i quy?t các tr??ng h?p s? c?p c?u ban ??u.

  - Ph?i h?p v?i các Khoa, ?oàn Thanh niên – H?i Sinh viên tr??ng t? ch?c h??ng d?n sinh viên tham gia các ho?t ??ng v?n hóa v?n ngh?; ho?t ??ng xã h?i trong ký túc xá, ? ??a ph??ng; rèn luy?n t? cách, nhân ph?m, n?p s?ng v?n minh cho sinh viên.

 • 4. Công tác khác

  - ??u m?i ph?i h?p v?i các Khoa và Phòng, Ban ch?c n?ng liên quan t? ch?c các s? ki?n trong nhà tr??ng: L? khai gi?ng, L? t?t nghi?p cho sinh viên, H?i ngh?, H?i th?o, bài nói chuy?n…

  xsmb hang ngay- Ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c công tác t? v?n tuy?n sinh ??i h?c, cao ??ng h?ng n?m.

  xsmb hang ngay- Ph?i h?p cùng các Khoa, Phòng ban t? ch?c các ch??ng trình liên quan ??n ho?t ??ng ?ào t?o, nghiên c?u và h??ng nghi?p cho sinh viên…

  - Qu?n lý nh?ng v?n ?? và t? ch?c các ho?t ??ng c?n thi?t nh?m n?m b?t ???c xu h??ng và nhu c?u c?a xã h?i c?ng nh? nguy?n v?ng c?a sinh viên ??i v?i nhà tr??ng.

STT H? tên Ch?c v?
1 ThS. Tr?n V? Tr??ng phòng
2 ThS. Ph?m Nguy?n Thùy D??ng Phó tr??ng phòng
3 ThS. Nguy?n Th? Ng?c Han Phó tr??ng phòng
4 ThS. ?oàn Trung Dung Chuyên viên
5 Nguy?n Th? Ng?c ?i?p Chuyên viên
6 ?inh Th? ??c H?nh Chuyên viên
7 ThS. Nguy?n Th? Th?m Chuyên viên
8 ThS. Nguy?n Th? Di?m Trang Chuyên viên
9 ThS. Tr?n Th? Thanh Tú Chuyên viên
10 Hoàng Th? C?m Tú Chuyên viên
11 ThS. Ph?m Th?y Bích Tuy?n Chuyên viên
12 Lê Th? Hà Chuyên viên
13 Tr?n V?n Huy Chuyên viên
14 Bùi V?n L?c Chuyên viên
15 Cao V?n Nh? Chuyên viên
16 Tr??ng Th? ánh Nhung Chuyên viên
17 Phan V?n Thành Chuyên viên
18 ??ng V?n Tuyên Chuyên viên
19 Nguy?n Th? út Chuyên viên
thong-tin-tan-sinh-vien.png

Th?ng tin dành cho Tan Sinh Viên

drl.png

Th?ng báo ?i?m rèn luy?n

mien-giam.png

Th?ng báo mi?n gi?m

bao-hiem.png

Th?ng báo b?o hi?m sinh viên

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.