N?m ? khu v?c phía ??ng TP.HCM - ?? th? phát tri?n b?c nh?t Vi?t Nam, ?HQG-HCM ???c Chính ph? Vi?t Nam thành l?p vào n?m 1995 nh?m ki?n t?o m?t trung tam ?ào t?o ??i h?c, sau ??i h?c và nghiên c?u khoa h?c - c?ng ngh? ?a ngành, ?a l?nh v?c, ch?t l??ng cao, ??t trình ?? tiên ti?n, làm nòng c?t cho h? th?ng giáo d?c ??i h?c, ?áp ?ng nhu c?u phát tri?n kinh t? - x? h?i.

V?i t?ng di?n tích 643,7 hecta?theo m? hình ?? th? ??i?h?c hi?n ??i, ?HQG-HCM là m?t trong nh?ng c? s? giáo d?c l?n nh?t Vi?t Nam v?i 27???n v? ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, chuy?n giao c?ng ngh? tr?c thu?c và 8 ??n v? thành viên: Tr??ng ?H Bách Khoa, Tr??ng ?H KHTN, Tr??ng ?H KHXH&NV, Tr??ng ?H Qu?c T?, Tr??ng ?H CNTT, Tr??ng ?H Kinh t? - Lu?t, Vi?n M?i tr??ng - Tài nguyên và Tr??ng ?H An Giang.

xsmb hang ngay?HQG-HCM có h?n 69?ngàn sinh viên ??i h?c chính quy, cùng ??i ng? h?c gi? v?i h?n 400 giáo s?, phó giáo s? và h?n 1.300 ti?n s?. Là h? th?ng giáo d?c ??i h?c hàng ??u Vi?t Nam, ch??ng trình ?ào t?o c?a ?HQG-HCM g?m 138?ngành/nhóm ngành thu?c các l?nh v?c k? thu?t c?ng ngh?, khoa h?c t? nhiên, khoa h?c x? h?i - nhan v?n, khoa h?c kinh t?, khoa h?c s?c kh?e, n?ng nghi?p, cùng 125?ngành ?ào t?o trình ?? th?c s?, 89 ngành ?ào t?o trình ?? ti?n s?.

Xác ??nh t?m nhìn là m?t h? th?ng ??i h?c trong top ??u chau á, ?HQG-HCM nhi?u n?m liên ti?p ???c T? ch?c Giáo d?c Quacquarelli Symonds Asia x?p h?ng thu?c top 150 ?H hàng ??u chau l?c này. T? n?m 2019, ?HQG-HCM duy trì th? h?ng thu?c top 701-750 do T? ch?c Giáo d?c Quacquarelli Symonds (QS) Anh qu?c ?ánh giá trên 1.000 tr??ng ??i h?c hàng ??u thu?c 82 qu?c gia.

G?n k?t và ph?c v? c?ng ??ng là m?t trong nh?ng giá tr? c?t l?i mà ?HQG-HCM xay d?ng. H?ng n?m, doanh thu chuy?n giao c?ng ngh?, ph?c v? c?ng ??ng c?a ?HQG-HCM ??u ??t trên 150 t? ??ng. Cùng m?ng l??i ??i tác h?c thu?t qu?c t? là các t? ch?c giáo d?c hàng ??u t? chau á, chau ?u, chau M? và chau úc, ?HQG-HCM ?? ch? ??ng c?p nh?t các xu h??ng giáo d?c ti?n b? nh?t trong ho?t ??ng ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, nh?m nang cao v? th? và uy tín trong c?ng ??ng h?c thu?t qu?c t?.

“Thúc ??y ti?n b? x? h?i” là ly t??ng mà các ??i h?c hàng ??u th? gi?i theo ?u?i. ?ay c?ng chính là s? m?ng mà ?HQG-HCM cam k?t th?c hi?n.

??I H?C QU?C GIA TP. H? CHí MINH

  • P. Linh Trung, Q. Th? ??c, TP.HCM
  • (+84-28) 37 242 181 (ext: 1651/1652)
  • info@vnuhcm.edu.vn
  • Website:


CáC ??N V? THàNH VIêN

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.