H?I ??NG KHOA H?C Và ?àO T?O

STT

H? và tên

Ch?c v?

1

?GS.TS Tr?n Linh Th??c, Hi?u tr??ng

? ?Ch? t?ch

2

?PGS.TS Tr?n Lê Quan, Phó Hi?u tr??ng ????

?? Phó Ch? t?ch

3

xsmb hang ngay?PGS.TS. Tr?n Cao Vinh, Phó Hi?u tr??ng?

?? Phó Ch? t?ch

4

?PGS.TS. Tr?n Minh Tri?t, Phó Hi?u tr??ng

? ?Phó Ch? t?ch

5

?ThS. Phan Ng? Hoang, Tr??ng Phòng T? ch?c-Hành chính

? ??y viên,?Th? ky

6

xsmb hang ngay?PGS.TS. Tr?n V?n M?n, Tr??ng Phòng Khoa h?c C?ng ngh?

? ??y viên

7

?PGS.TS. ??ng Th? Ph??ng Th?o, Tr??ng Phòng ?ào t?o S?H

?? ?y viên

8

?TS. Tr?n Thái S?n, Tr??ng Phòng ?ào t?o

?? ?y viên

9

xsmb hang ngay?PGS. TS. Ng? ??i Nghi?p, Tr??ng Phòng QH?N

?? ?y viên

10

?ThS. Nguy?n Th? Huy?n, Tr??ng Phòng Thanh tra-Pháp ch?-SHTT

?? ?y viên

11

?TS. Hu?nh Quang V?, Tr??ng Khoa Toán - Tin h?c?

?? ?y viên

12

TS. ?inh Bá Ti?n, Tr??ng Khoa C?ng ngh? th?ng tin?

?? ?y viên

13

?TS. Nguy?n Trí Nhan, Tr??ng Khoa Sinh h?c-C?ng ngh? sinh h?c

?? ?y viên

14

?PGS.TS. Lê V? Tu?n Hùng, Tr??ng Khoa V?t ly-V?t ly K? thu?t

?? ?y viên

15

?PGS.TS. Nguy?n Th? Thanh Mai, Tr??ng Khoa Hóa h?c

?? ?y viên

16

xsmb hang ngay?PGS.TS. Tr?n Th? Thanh Van, Tr??ng Khoa Khoa h?c và CN V?t li?u

?? ?y viên

17

?TS. Hu?nh H?u Thu?n, Tr??ng Khoa ?i?n t? Vi?n th?ng

?? ?y viên

18

?PGS.TS. T? Th? Hi?n, Tr??ng Khoa M?i tr??ng?

?? ?y viên

19

?PGS.TS. Ph?m Trung Hi?u, Tr??ng Khoa ??a ch?t

?? ?y viên

20

xsmb hang ngay?PGS.TS. Ph?m V?n Phúc, Vi?n tr??ng Vi?n t? bào g?c

?? ?y viên

21

?GS.TS. D??ng Minh ??c, Khoa Toán - Tin h?c

?? ?y viên

22

xsmb hang ngay?GS.TS. ??ng ??c Tr?ng, Khoa Toán Tin h?c

?? ?y viên

23

?GS.TS. Bùi Xuan H?i, Khoa Toán Tin h?c?

?? ?y viên

24

?GS.TS. ?inh S? Hi?n, Khoa ?i?n t? Vi?n th?ng?

?? ?y viên

25

xsmb hang ngay?GS.TS. Nguy?n Kim Phi Ph?ng, Khoa Hóa h?c

?? ?y viên

26

xsmb hang ngay?GS.TS. Chau V?n T?o, Khoa V?t ly-V?t ly K? thu?t

?? ?y viên

27

?GS.TS. Lê V?n Hi?u, Khoa Khoa h?c và C?ng ngh? V?t li?u?

?? ?y viêncslt.jpg
Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.