Phòng ?ào T?o có ch?c n?ng tham m?u và giúp Hi?u Tr??ng trong vi?c ho?ch ??nh chi?n l??c phát tri?n ?ào t?o ??i h?c và cao ??ng; t? ch?c th?c hi?n, ki?m tra giám sát toàn b? công tác gi?ng d?y và h?c t?p các h? và lo?i hình ?ào t?o b?c ??i h?c, cao ??ng c?a Tr??ng; tham m?u cho Hi?u Tr??ng gi?i quy?t các v?n ?? phát sinh trong quá trình ?ào t?
 • ?? xu?t ph??ng h??ng phát tri?n c?a Tr??ng v? m?c tiêu ?ào t?o, các h? ?ào t?o, ngành ?ào t?o, quy mô ?ào t?o, ph??ng th?c ?ào t?o và ch??ng trình ?ào t?o.

  xsmb hang ngay- ?? xu?t các chính sách, ch? ?? h? tr?, b?i d??ng nghi?p v? gi?ng d?y c?a gi?ng viên và b?i d??ng, khuy?n khích h?c t?p c?a sinh viên.

  - Ph?i h?p v?i Ban Qu?n lý c? s? x?p phòng h?c theo th?i khóa bi?u và k?t qu? ??ng ký h?c ph?n. ?? xu?t vi?c phát tri?n c? s? v?t ch?t ph?c v? hi?u qu? cho công tác gi?ng d?y và h?c t?p, nâng cao ch?t l??ng ?ào t?o.

  - L?p k? ho?ch công tác ?ào t?o bao g?m l?ch gi?ng d?y - h?c t?p, thi - ki?m tra, tuy?n sinh,... cho t?ng h?c k? và n?m h?c. Ph?i h?p v?i các Khoa và các B? môn tr?c thu?c xây d?ng, c?i ti?n ch??ng trình ?ào t?o, ph??ng pháp gi?ng d?y - h?c t?p, ?? c??ng h?c ph?n, tài li?u h?c t?p.

  - T? ch?c ??ng ký h?c ph?n và t? ch?c thi, ki?m tra các h?c ph?n ki?n th?c ??i c??ng (Các khoa t? ch?c thi, ki?m tra các h?c ph?n giai ?o?n chuyên ngành, b?o v? lu?n v?n t?t nghi?p).

  - Ph?i h?p v?i các Khoa m?i gi?ng viên th?nh gi?ng, kê khai gi? gi?ng c?a các gi?ng viên trong t?ng h?c k? (Các Khoa có trách nhi?m phân công gi?ng viên gi?ng d?y các h?c ph?n thu?c Khoa ph? trách). Ph?i h?p l?p th?i khóa bi?u t?ng h?c k? (Phòng ?ào t?o l?p th?i khóa bi?u các h?c ph?n ??i c??ng, h?c ph?n chung. Các khoa l?p th?i khóa bi?u các h?c ph?n c? s? ngành và chuyên ngành).

  - Qu?n lý và xác nh?n các tài li?u, d? li?u v? k?t qu? h?c t?p c?a sinh viên. X? lý sinh viên v? h?c v?. Ki?m tra vi?c phân chuyên ngành cho sinh viên; thi và làm lu?n v?n t?t nghi?p. Ph?i h?p v?i Khoa xét t?t nghi?p cho sinh viên.

  - Ph?i h?p v?i Ban Thanh tra giám sát công tác gi?ng d?y - h?c t?p và ?i?u ki?n c? s? v?t ch?t ph?c v? gi?ng d?y - h?c t?p.

  xsmb hang ngay- Qu?n tr? và phát tri?n các ph?n m?m qu?n lý ?ào t?o ??i h?c, cao ??ng.

  xsmb hang ngay- Qu?n lý các n?i dung thông tin ?ào t?o ??i h?c.

Lãnh ??o phòng:
 • TS Tr?n Thái S?n - Tr??ng phòng
 • ThS Lê V?n Lai – Phó Tr??ng Phòng
 • ThS Ph?m Th? Thu?n – Phó Tr??ng Phòng
Chuyên viên:
  • Nguy?n Kim Dung
  • Tr?n Quang ??c 
  • Ph?m Kh?c Luân 
  • Lê Tr??ng Ki?u Oanh
  • Tiêu Th?o Trang
  • Tr?n Ph??c Tâm

TH?NG BáO

??I H?C CHíNH QUY

CAO ??NG

LIêN TH?NG ??I H?C

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.