Image

Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng qu?n ly ?oàn vào/ra h?p tác qu?c t?; t? ch?c các s? ki?n; ch??ng trình trao ??i sinh viên; h?c b?ng và du h?c; qu?n ly d? án qu?c t?; nh?ng d? án ho?t ??ng v?i ??a ph??ng và doanh nghi?p n??c ngoài.

  1. Qu?n ly các ho?t ??ng qu?c t?

xsmb hang ngay- Giúp BGH tr??ng xay d?ng chi?n l??c/ k? ho?ch v? h?p tác qu?c t? c?a nhà tr??ng theo t?ng n?m h?c.

- Theo d?i và h? tr? các ??n v? tri?n khai th?c hi?n các ho?t ??ng qu?c t?; báo cáo ??nh k? tình hình ho?t ??ng h?p tác qu?c t?.

- Ph?i h?p gi?i quy?t h? s? ?oàn vào/?oàn ra.

xsmb hang ngay- Xay d?ng qui trình ho?t ??ng h?p tác qu?c t? và h? tr? các ??n v? trong tr??ng.

- D?ch thu?t tài li?u và v?n b?n liên quan.

  1. T? ch?c các ho?t ??ng qu?c t? và nang cao v? th? c?a Tr??ng

- Liên h? và s?p x?p, h? tr? các ?oàn ??n làm vi?c và h?p tác v?i nhà Tr??ng.

xsmb hang ngay-? Trao ??i v?i ??i tác, d? th?o và ?? xu?t cho Hi?u tr??ng ky k?t và theo d?i th?c hi?n các ch??ng tri?nh h?p tác qu?c t?.

- Ph?i h?p các phòng ch?c n?ng biên t?p các tài li?u gi?i thi?u v? tr??ng và các ??n v? có khách ??i ngo?i.

xsmb hang ngay- Ch?u trách nhi?m giám sát th?ng tin ho?t ??ng trên website c?a tr??ng (Ti?ng Vi?t, Ti?ng Anh).

- Ph?i h?p t? ch?c h?i ngh?, h?i th?o, seminar, tri?n l?m,... liên quan giáo d?c, HTQT v?i các ??n v? có y?u t? n??c ngoài.

- Ph?i h?p, ch? trì, tham gia t? ch?c hay th? t?c các h?i ngh?, h?i th?o qu?c t? t?i Tr??ng.

xsmb hang ngay- Tham m?u BGH duy?t và t? ch?c trao t?ng các danh hi?u (giáo s? m?i nghiên c?u, b?ng khen, gi?y khen, k? ni?m ch??ng,…) cho các ??i tác n??c ngoài.

  1. Ch??ng trình ph?i h?p ?ào t?o qu?c t?, trao ??i sinh viên và du h?c

- Th?o lu?n v?i ??i tác và giúp các Khoa, ??n v? xay d?ng ch??ng trình ph?i h?p liên k?t ?ào t?o, b?ng ??i, trao ??i tín ch? (credit transfer) hay ??ng h??ng d?n lu?n v?n, lu?n án. Qu?n ly các ch??ng trình ph?i h?p ?ào t?o qu?c t?.

- Ph?i h?p t? ch?c và tham gia các ch??ng trình giao sinh viên qu?c t? (ASEAN student summer camp, ASIAN Student camp, Sumer Green,..) và internship.

- T? ch?c và ph?i h?p các ??n v? du h?c th?c hi?n ca?c ch??ng tri?nh ho?c b??ng du h?c.

- Ph?i h?p ti?p nh?n và qu?n ly sinh viên n??c ngoài ??n h?c t?p t?i Tr??ng.

  1. Qu?n ly các d? án và h?p tác ??a ph??ng

xsmb hang ngay- Tìm ki?m, ??ng ky, t? ch?c và qu?n ly các d? án (nghiên c?u và giáo d?c) có y?u t? n??c ngoài.

xsmb hang ngay- Tham m?u cho Hi?u tr??ng và các ??n v? ky k?t v?i ??i tác.

xsmb hang ngay- Xay d?ng, t? ch?c, qu?n ly các ch??ng trình, d? án giáo d?c ??a ph??ng và ??t hàng c?a doanh nghi?p.

xsmb hang ngay- Th?c hi?n nhi?m v? khác theo s? phan c?ng c?a l?nh ??o nhà tr??ng.

1????????? PGS.TS. Ng? ??i Nghi?p?????? ??????????? Tr??ng phòng???????????????????????? ndnghiep@hcmus.edu.vn

xsmb hang ngay2????????? TS. V? H?ng H?i??????????????????????????????? Phó tr??ng phòng?????????????????? vhhai@hcmus.edu.vn

3????????? ThS. Nguy?n Anh Khoa???????????????????? Chuyên viên??????????????????????????? nakhoa@hcmus.edu.vn

4????????? CN. L?u M? Linh?????? ??????????????????????? Chuyên viên??????????????????????????? lmlinh@hcmus.edu.vn

xsmb hang ngay5????????? CN. Nguy?n Thanh T?nh??????? ??????????? Chuyên viên??????????????????????????? ngttinh@hcmus.edu.vn

xsmb hang ngay6????????? CN. V? Nh? Kh?i?????? ??????????????????????? Chuyên viên??????????????????????????? vnkhoi@hcmus.edu.vn

7????????? CN. Nguy?n Th? Bình Yên???? ??????????? Chuyên viên??????????????????????????? binhyen22191@gmail.com

xsmb hang ngay8????????? CN. Nguy?n Ng?c H?ng Anh ??????????? Chuyên viên??????????????????????????? nnhonganh94@gmail.com

TH?NG BáO CHUNG

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.