Image

xsmb hang ngayTham m?u và giúp Hi?u tr??ng trong c?ng tác qu?n ly, mua s?m, s?a ch?a, b?o qu?n c? s? v?t ch?t c?a tr??ng, ph?c v? cho c?ng tác ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c, sinh ho?t c?a cán b? viên ch?c và sinh viên toàn tr??ng.

- Xay d?ng k? ho?ch c?ng tác qu?n ly thi?t b? v?t t? c?a Tr??ng, theo d?i giám sát vi?c mua s?m và tình hình b?o qu?n s? d?ng trang thi?t b? và v?t t? ? các ??n v?.

- H??ng d?n và ch? ??o vi?c ki?m kê tài s?n ? các ??n v?, th?c hi?n vi?c ki?m kê tài s?n v?t t? chung c?a Tr??ng theo ??nh k? ho?c theo yêu c?u c?a c?p trên. Giám sát, ki?m tra vi?c s? d?ng tài s?n: nhà c?a, ??t ?ai, ???ng sá, san b?i, cay xanh,... do các ??n v? qu?n ly s? d?ng.

- Tr?c ti?p qu?n ly s? d?ng tài s?n chung c?a nhà tr??ng. T? ch?c ki?m tra l?p k? ho?ch s? sách ki?m kê, phan lo?i tài s?n theo ??nh k? và theo yêu c?u c?a l?nh ??o.

- Th?c hi?n ch? ?? kh?u hao trang thi?t b? v?t t? theo quy ??nh. D? xu?t vi?c thanh ly, x? ly tài s?n v?t t? h? h?ng ho?c kh?ng dùng ??n ?? b?o ??m t?n d?ng và ti?t ki?m.

- Ch?u trách nhi?m t? ch?c ??u th?u xay d?ng, mua s?m, s?a ch?a nhà, x??ng, trang thi?t b?, xe ? t? c? quan ?? ?áp ?ng k?p th?i và t?t nh?t cho các nhu c?u c?ng tác c?a các ??n v? trong Tr??ng.

- Qu?n ly tài s?n trong các phòng h?c, gi?ng ???ng, các n?i c?ng c?ng... th??ng xuyên gi? gìn s?ch s?, ?óng và m? c?a ?úng gi?, t?o ?i?u k?n t?t nh?t ?? ph?c v? các ho?t ??ng trong nhà tr??ng. Ch?u trách nhi?m qu?n ly toàn b? khu?n viên c?a tr??ng: v? sinh, c?ng r?nh, c?ng viên cay xanh, các khu sinh ho?t vui ch?i...

- Ch?u trách nhi?m vi?c ch?ng xu?ng c?p nhà, x??ng, phòng thí nghi?m do nhà tr??ng qu?n ly.

- Qu?n ly ?i?n tho?i t?i các ??n v? làm vi?c trong tr??ng, b?o qu?n và b?o ??m ?i?n tho?i c?ng v? ho?t ??ng th?ng su?t, qu?n ly và th?c hi?n vi?c thu ti?n ?i?n, ti?n n??c t?i các ??n v? d?ch v? tr?c thu?c...

xsmb hang ngay- Th?c hi?n nhi?m v? khác theo s? phan c?ng c?a l?nh ??o nhà tr??ng.

  • ThS. Lê Th? Nga, Tr??ng Phòng
  • ThS. Phùng Lê Cang (Phó Tr??ng phòng)
  • ThS.?Nguy?n Th? Thanh L?i?(Phó Tr??ng phòng)
  • ?ng Tr?n ?ình Giang?(Phó Tr??ng phòng)

?

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.