xsmb hang ngayTham m?u và giúp Hi?u tr??ng trong nh?ng công tác: t? ch?c cán b?, hành chính t?ng h?p; xây d?ng k? ho?ch chi?n l??c ng?n h?n, trung h?n và dài h?n c?a Tr??ng; xây d?ng k? ho?ch phát tri?n và s?p x?p t? ch?c toàn b? h? th?ng các ??n v? ho?t ??ng trong nhà tr??ng; an ninh tr?t t?; và thi ?ua khen th??ng k? lu?t.

1. V?n phòng
- Tri?n khai công tác xây d?ng k? ho?ch chi?n l??c phát tri?n nhà tr??ng.
- Tham m?u Hi?u tr??ng trong vi?c s?p x?p, t? ch?c thành l?p, gi?i th? các ??n v? tr?c thu?c phù h?p v?i t?ng giai ?o?n phát tri?n.
- Nghiên c?u, ?? xu?t vi?c quy ho?ch cán b?, ?ào t?o b?i d??ng, ?ánh giá và phát tri?n ??i ng? viên ch?c ng??i lao ??ng phù h?p v? trí vi?c làm và nhu c?u phát tri?n. Th?c hi?n và giám sát vi?c ch?p hành s? ?i?u ??ng, luân chuy?n cán b?, viên ch?c thu?c th?m quy?n qu?n lý c?a nhà tr??ng.
- Th?c hi?n quy trình gi?i thi?u nhân s? b? nhi?m lãnh ??o các c?p theo ch? ??o c?a c?p có th?m quy?n; th?c hi?n quy trình gi?i thi?u nhân s? ?? b? nhi?m cán b? qu?n lý và công tác b? nhi?m, b? nhi?m l?i, mi?n nhi?m cán b? thu?c th?m quy?n b? nhi?m c?a Hi?u tr??ng.
- ?? xu?t, s?p x?p, ?i?u ??ng, tuy?n d?ng lao ??ng, thi tuy?n d?ng; theo dõi, ki?m tra vi?c t? ch?c qu?n lý và s? d?ng ng??i lao ??ng.
- Ph?i h?p v?i các ??n v? ch?c n?ng xây d?ng k? ho?ch, ?i?u ch?nh, b? sung và ban hành các n?i qui, qui ch? làm vi?c trong nhà tr??ng.
- Qu?n lý và c?p nh?t h? s? nhân s?, h? s? b?o hi?m xã h?i, b?o hi?m y t? và h?p ??ng lao ??ng c?a cán b? viên ch?c và ng??i lao ??ng trong toàn tr??ng.
- T? ch?c th?c hi?n các ch? ?? chính sách ??i v?i cán b?, viên ch?c bao g?m: ?ào t?o, b?i d??ng chuyên môn nghi?p v?; thi nâng ng?ch; ch? ?? ti?n l??ng, ph? c?p, tr? c?p, b?o hi?m xã h?i; các công tác thi ?ua, khen th??ng, k? lu?t. Ph?i h?p v?i các ??n v? trong công tác xét các danh hi?u nhà giáo, xét ??t chu?n ch?c danh GS/PGS...
- Th?c hi?n công tác hành chính, t?ng h?p, v?n th?, l?u tr?, qu?n lý và s? d?ng con d?u. H??ng d?n th?c hi?n nghi?p v? hành chính v?n th? l?u tr? ??i v?i cán b? viên ch?c làm công tác v?n th? c?a các ??n v? trong tr??ng.
- Ti?p nh?n, chuy?n giao v?n b?n ?i và ??n, l?u tr? v?n b?n. H? tr? các th? t?c ?? cán b?, viên ch?c ?i h?c t?p/công tác trong và ngoài n??c.
- Th?c hi?n báo cáo th?ng kê; l?ch công tác tu?n, t?ng h?p các thông tin ?? báo cáo ??nh k? và ??t xu?t.
- Ph?i h?p v?i Công ?oàn Tr??ng t? ch?c h?i ngh? ??i bi?u cán b? viên ch?c h?ng n?m.
- Th?c hi?n công tác b?o v? chính tr? n?i b?.
- Th?c hi?n nhi?m v? khác theo s? phân công c?a lãnh ??o nhà tr??ng.
2. Y t?
- Ch?m sóc s?c kh?e cán b? viên ch?c và sinh viên trong nhà tr??ng. Th?c hi?n công tác khám ch?a b?nh, mua và c?p phát thu?c, tr?c c?p c?u, l?p h? s? b?nh án; ph?i h?p t? ch?c giám ??nh s?c kh?e, tai n?n th??ng tích theo ch? ?? BHXH cho cán b? viên ch?c.
- Qu?n lý và l?u h? s? s?c kh?e: theo dõi nh?ng b?nh mãn tính và các b?nh truy?n nhi?m (n?u có).
- C?p c?u, ?i?u tr? theo qui ??nh chuyên môn ???c phân c?p và chuy?n vi?n. Khám b?nh, ch?m sóc s?c kh?e ban ??u, c?p phát thu?c thông th??ng theo quy ??nh phân tuy?n k? thu?t. Ph?i h?p v?i các ??n v?, ?oàn th? trong tr??ng và c? s? y t? ??a ph??ng, ngành liên quan trong vi?c tri?n khai công tác phòng ch?ng d?ch.
- Ph?i h?p v?i phòng Công tác sinh viên th?c hi?n công tác b?o hi?m cho sinh viên theo quy ??nh.
- Ph?i h?p v?i Công ?oàn t? ch?c khám s?c kh?e ??nh k? h?ng n?m cho cán b? viên ch?c.
- Th?c hi?n công tác b?o hi?m tai n?n cho cán b? - viên ch?c và sinh viên Tr??ng.
3. T? xe
- ??a ?ón cán b? viên ch?c ?i làm vi?c t?i c? s? Linh Trung, cán b? viên ch?c ?i công tác theo yêu c?u.
- ??a ?ón cán b? chuyên gia ngoài tr??ng ??n công tác, h?i ngh?, h?i th?o theo yêu c?u.
- Ph?c v? công tác tuy?n sinh h?ng n?m.
- Th?c hi?n công tác ??a ?ón khách theo yêu c?u c?a lãnh ??o Nhà tr??ng.
4. B?o v?
- T? ch?c th?c hi?n công tác b?o v? tài s?n, an ninh, tr?t t? an toàn xã h?i trong khuôn viên tr??ng t?i các c? s?.
 • ThS. Phan Ngô Hoang, Tr??ng Phòng
 • ThS. Tr?n Qu?c Phong, Phó Tr??ng Phòng
 • ThS. Nguy?n Th? Kim Chi, Phó Tr??ng Phòng


* Kh?i v?n Phòng

 1. Hoàng Th? Mai H??ng
 2. Nguy?n Ti?n ??t
 3. Nguy?n Lê T??ng Vi
 4. Nguy?n V?n Duy
 5. Võ Th? Thùy  D??ng
 6. Nguy?n Hoàng Thanh Xuân
 7. Hoàng Th? Thu Th?m
 8. Nguy?n Th? H?ng Loan
 9. Nguy?n Th? H?o

* Tr?m Y t?:

 1. ?? Th? Hoàn, Tr??ng Tr?m
 2. Hoàng Th? Thu Quang
 3. Phan Th? Thanh Nhàn
 4. T? Th? Nga

* T? xe:

 1. Lê V?n Tài, T? tr??ng
 2. Tr??ng Quan Hòa
 3. ?oàn Minh Tâm
 4. Lê Thành ??t
 5. Nguy?n V?n ??c
 6. Lê V?n D?ng
 7. Lê V?n M?nh
 8. Hoàng Ánh D??ng

* T? b?o v? (c? s? Nguy?n V?n C?):

 1. Cao Ng?c Thuy?t
 2. T? Ng?c T?n
 3. Nguy?n ?ình Chúc
 4. Nguy?n Quang Ki?u
 5. Nguy?n Quang Khánh
 6. Nguy?n V?n Ninh
 7. T? V?n Kiên
 8. Lê Xuân Hùng
 9. Tr?n Tr?ng Thành
 10. Nguy?n V?n M?nh
 11. V? V?n T?
 12. Nguy?n Anh Minh
 13. Nguy?n ?ình An
 14. Nguy?n ?ình Toàn
 15. Nguy?n Tr??ng H?i

* T? b?o v? (c? s? Linh Trung):

 1. Nguy?n B?o Nguyên
 2. ?? V?n M?nh
 3. Bùi Minh Tâm
 4. Nguy?n V?n Ngàn
 5. Chu Võ Minh Quy?n
 6. Lê Thanh H?i
 7. Ph?m V?n Thành
 8. T? Minh Quân
 9. L??ng Tho?i Minh
 10. Nguy?n Tr?ng Linh
 11. ??ng Xuân Chi?u
 12. Ph?m Quang Vinh
 13. Nguy?n V?n Tuyên
 14. Nguy?n V?n Th?o
 15. Tr?n V?n Quan
 16. ?? V?n Ti?n
 17. Lâm V?n Bình
 18. Lê Hu?nh Ph??ng Thành
 19. Lê Quang Phúc
 20. Nguy?n H?u Thành
 21. Nguy?n Phú
 22. Nguy?n Ph??c Sang
 23. Nguy?n Ph??c Thành
 24. Nguy?n Ti?n D?ng
 25. Nguy?n V?n Anh
 26. Nguy?n V?n ??t
 27. Nguy?n V?n Phúc
 28. Nguy?n V?n Tiên
 29. Ph?m Nguy?n Quang Thông
 30. Ph?m Thành ?ông
 31. Tr?n Quí Trình
 32. Tr?n Xuân Quy?t
 33. Võ H?u Ph??c
 34. Võ Huy?n Trang
 35. Võ M?nh Hùng
Image

T? CH?C CáN B?

HàNH CHíNH

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.