PHòNG TH?NG TIN - TRUY?N TH?NG

tttt.png

Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng trong công tác t? ch?c ?i?u hành, xây d?ng, qu?n tr? c?ng thông tin, phát tri?n h? th?ng m?ng và công tác truy?n thông c?a nhà tr??ng.

1. Công tác truy?n thông & quan h? công chúng

 • Xây d?ng k? ho?ch h?ng n?m v? công tác truy?n thông c?a Tr??ng. Tri?n khai th?c hi?n ho?t ??ng gi?i thi?u, truy?n bá thông tin v? t?t c? các m?t ho?t ??ng c?a Nhà tr??ng ??n v?i toàn th? cán b?, gi?ng viên, viên ch?c và sinh viên (truy?n thông n?i b?), ??ng th?i gi?i thi?u, truy?n bá thông tin c?a Tr??ng ??n v?i các ??i tác bên ngoài và công chúng r?ng rãi (truy?n thông ??i ngo?i) thông qua website c?a Tr??ng, fanpage và các trang thông tin chuyên ?? khác.
 • Chu?n b? các s?n ph?m truy?n thông chính bao g?m: quà l?u ni?m, tài li?u, tin t?c, hình ?nh, video, phim gi?i thi?u v? Tr??ng, khoa, ngành/chuyên ngành ?ào t?o…; các ?n ph?m ph?c v? công tác t? v?n tuy?n sinh c?a tr??ng trên website Tr??ng.
 • ??u m?i liên h? và t? ch?c tri?n khai, th?c hi?n các ho?t ??ng x? lý kh?ng ho?ng truy?n thông nh?m h?n ch? nh?ng thi?t h?i v? uy tín, th??ng hi?u c?ng nh? v? th? nhà tr??ng.
 • Xây d?ng k? ho?ch và tri?n khai vi?c thi?t l?p, phát tri?n các m?i quan h? công chúng ?? qu?ng bá gi?i thi?u v? ho?t ??ng, thành t?u và s?n ph?m ?ào t?o, các d?ch v? khác nhau c?a nhà tr??ng. H?p tác v?i các doanh nghi?p th?c hi?n tri?n khai các ho?t ??ng h?p tác ?ào t?o theo nhu c?u xã h?i, các khóa h?c nâng cao, các chuyên ?? ng?n h?n, dài h?n theo nhu c?u c?a doanh nghi?p.
 • Tham m?u Hi?u tr??ng công tác t? ch?c, qu?n lý các ho?t ??ng g?n k?t và h?p tác gi?a nhà tr??ng v?i các doanh nghi?p trong n??c, ph? trách công tác v?n ??ng tài tr? c?a các doanh nghi?p; ??u m?i và ph?i h?p v?i các ??n v? chuyên môn trong nhà tr??ng trong vi?c tìm ki?m, thi?t l?p và xây d?ng, m? r?ng quan h? h?p tác v?i các ??n v?, doanh nghi?p có ti?m n?ng tài tr? ?? xúc ti?n các ho?t ??ng tài tr? v? hi?n kim, v?t ch?t, trang thi?t b? h?c t?p và ??i s?ng ph?c v? cho chi?n l??c phát tri?n c?a nhà tr??ng.
 • ??u m?i t? ch?c và ph?i h?p v?i phòng Công tác sinh viên, phòng ?ào t?o, Khoa và các ??n v? liên quan t? ch?c công tác t? v?n tuy?n sinh; công tác ti?p nh?n h? s? xét tuy?n ??i h?c, cao ??ng h?ng n?m.
2. Công tác c?u sinh viên
 • Tham m?u Hi?u tr??ng v? công tác c?u sinh viên. Ph?i h?p các ??n v? liên quan trong vi?c t?p h?p thông tin d? li?u c?u sinh viên ?? tri?n khai các ho?t ??ng trao ??i kinh nghi?m ngh? nghi?p, gi?i thi?u các ngành ngh?; xây d?ng và khai thác d? li?u các cá nhân, t?p th? c?u sinh viên thành ??t và d? li?u t? câu l?c b? c?u sinh viên.
 • Qu?n lý toàn di?n d? li?u thông tin c?u sinh viên, ?? xu?t s? h? tr? t? phía c?u sinh viên cho các ho?t ??ng liên quan ??n công tác sinh viên c?a tr??ng.

3. Công tác qu?n tr? h? t?ng m?ng truy?n thông và d?ch v? m?ng

 • Qu?n lý và phát tri?n h? t?ng và d?ch v? m?ng; th?ng nh?t qu?n lý ho?t ??ng, v?n hành c? s? h? t?ng k? thu?t công ngh? thông tin và ?ng d?ng công ngh? thông tin ph?c v? t?t cho công tác ?ào t?o, nghiên c?u, và qu?n lý trong tr??ng nh?: c?ng thông tin ?i?n t? c?a nhà tr??ng; qu?n lý h? th?ng ph?n m?m qu?n lý; qu?n tr? h? th?ng tên mi?n; qu?n tr? và phát tri?n th? vi?n tài nguyên s?; h? th?ng t?ng ?ài ?i?n tho?i IP; h? th?ng th? ?i?n t?; t? v?n và l?p k? ho?ch ho?t ??ng, ?i?u hành và t?p hu?n v? công ngh? thông tin.
 • Xây d?ng các quy ??nh v? k?t n?i m?ng, trao ??i d? li?u trong h? th?ng m?ng c?a nhà tr??ng. Duy trì và h? tr? h? th?ng m?ng gi?a các Khoa, các ??n v? có k?t n?i trong Tr??ng. Qu?n lý và h? tr? k? thu?t cho các ??n v? trong vi?c phát tri?n và khai thác h? th?ng m?ng. Xây d?ng quy ??nh v? qu?n lý ng??i dùng m?ng c?a Tr??ng, h? tr? ng??i dùng m?ng khai thác có hi?u qu? các tài nguyên m?ng.
 • Tìm hi?u các tiêu chu?n, công ngh? t? ch?c và khai thác c? s? d? li?u h?c thu?t ?? nâng cao hi?u qu? và ch?t l??ng ph?c v?; h? tr? các ??n v? trong vi?c t? ch?c m?ng l??i c? s? d? li?u h?c thu?t, phát tri?n th? vi?n tài nguyên s? theo ?úng chu?n th?ng nh?t c?a ??i h?c Qu?c gia TP.HCM.
 • Th?c hi?n nhi?m v? khác theo s? phân công c?a lãnh ??o tr??ng.
 1. ThS. Phùng Quán - Tr??ng phòng

xsmb hang ngayE-mail: quanph@hcmus.edu.vn

?T: (08) 73 089 899/3366 - 4499 

 1. Lê Quang Vi?n - Phó Tr??ng phòng

E-mail: vienlq@hcmus.edu.vn

?T: (08) 73 089 899/3399

 1. ThS. V??ng Th? M? Trinh - Phó Tr??ng phòng 

xsmb hang ngayE-mail: vtmtrinh@hcmus.edu.vn

Các quy trình làm vi?c c?a phòng TT-TT

V? vi?c qu?n ly h? th?ng th? ?i?n t?

1. V? vi?c qu?n ly h? th?ng th? ?i?n t?

Phòng TT-TT qu?n ly h? th?ng th? ?i?n t?; ban hành quy ??nh Quy ??nh qu?n ly th? ?i?n t? t?i Tr??ng ??i h?c Khoa h?c T? nhiên, ??i h?c Qu?c gia TP.HCM.

??a ch? th? ?i?n t? c?a Tr??ng có d?ng tentaikhoan@hcmus.edu.vn và ???c chia làm hai lo?i:

 1. H?p th? ?i?n t? cá nhan: M?i cá nhan ch? ???c phép s? h?u duy nh?t m?t ??a ch? th? ?i?n t? c?a Tru?ng.
 2. H?p th? ?i?n t? ??n v?: Tùy thu?c vào nhu c?u và tính ch?t s? d?ng ?? ???c c?p lo?i h?p th? này.

2. Quy trình c?p m?i, c?p l?i, qu?n ly và thu h?i th? ?i?n t?

xsmb hang ngay2.1. Vi?c c?p m?i s? áp d?ng cho các cá nhan làm vi?c t?i Tr??ng, c? th? cho t?ng ??i t??ng nh? sau:

a. ??i CCVC-NL? m?i ???c tuy?n d?ng ho?c m?i chuy?n ??n c?ng tác t?i Tr??ng:

- B??c 1: ??n v? g?i gi?y ?? ngh? có y ki?n c?a tr??ng ??n v?, có y ki?n c?a tr??ng phòng T? ch?c hành chính. (Ho?c l?nh ??o ??n v? g?i email v? netadmin@hcmus.edu.vn? và g?i ??ng th?i? cho quanph@hcmus.edu.vn?và pnhoang@hcmus.edu.vn?v?i minh ch?ng là hình c?a h?p ??ng làm vi?c c?a các cá nhan)

- B??c 2: Sau khi có y ki?n c?a Phòng TCHC, Phòng TT-TT c?p email theo quy ??nh.

b. ??i CCVC-NL? m?i ???c tuy?n d?ng theo d?ng h?p ??ng khoán

- B??c 1: ??n v? g?i gi?y ?? ngh? có y ki?n c?a tr??ng ??n v?, có y ki?n c?a tr??ng phòng T? ch?c hành chính.??(Ho?c l?nh ??o ??n v? g?i email v??netadmin@hcmus.edu.vn? và g?i ??ng th?i cho?quanph@hcmus.edu.vn?và?pnhoang@hcmus.edu.vnxsmb hang ngay??i minh ch?ng là hình c?a h?p ??ng làm vi?c c?a các cá nhan)

- B??c 2xsmb hang ngay: Sau khi có y ki?n c?a Phòng TCHC, Phòng TT-TT c?p email có th?i h?n ?úng theo th?i gian trong h?p ??ng.

?

2.2. Vi?c c?p l?i, kích ho?t l?i tài kho?n, thay ??i tài kho?n ???c áp d?ng ??i v?i các cá nhan ?? ???c c?p th? ?i?n t? nh?ng vì ly do nào ?ó, ch?ng h?n nh?: chuy?n ??i c?ng tác, ??i h? tên,? b? khóa h?p th? do quá 3 tháng kh?ng s? d?ng, …). Các cá nhan này liên h? v?i Phòng Th?ng tin – Truy?n th?ng qua email netadmin@hcmus.edu.vn??? gi?i quy?t.

2.3. Các h?p th? ?i?n t? kh?ng truy xu?t (login) trong th?i gian 03 tháng s? t? ??ng bi h? th?ng v? hi?u hóa. Các cá nhan có nhu c?u s? d?ng l?i c?n th?c hi?n theo kho?n 2 c?a ?i?u này.

2.4. Vi?c thu h?i các h?p th? ?i?n t? ch? áp d?ng ??i v?i các tr??ng h?p b? bu?c th?i vi?c, ho?c chuy?n c?ng tác, ho?c các h?p th? ?i?n t? c?a cá nhan ?? ngh? ch? ?? (n?u cá nhan ?ó có nhu c?u) ho?c vi ph?m nh?ng hành vi b? nghiêm c?m ? ?i?u 4. Vi?c thu h?i các h?p th? ?i?n t? ph?i theo ?? ngh? c?a c?a Phòng T? ch?c – Hành chính.

Th?i gian thu h?i sau 30 ngày k? t? ngày bu?c th?i vi?c, ho?c chuy?n c?ng tác.

cslt.jpg
Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.