Ch?c n?ng

1. C?ng tác Thanh tra

Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng th?c hi?n c?ng tác thanh tra, ki?m tra nh?m t?ng c??ng hi?u qu? qu?n ly và nang cao ch?t l??ng giáo d?c, b?o ??m vi?c thi hành pháp lu?t và th?c hi?n nhi?m v? c?a nhà tr??ng, b?o v? l?i ích c?a Nhà n??c, quy?n và l?i ích h?p pháp c?a t? ch?c, cá nhan trong ho?t ??ng ?ào t?o.

2. C?ng tác Pháp ch?

Tham m?u và giúp Hi?u tr??ng v? nh?ng v?n ?? pháp ly liên quan ??n các ho?t ??ng c?a Tr??ng, ??m b?o cho nhà tr??ng ho?t ??ng tuan theo pháp lu?t và th?c hi?n nguyên t?c pháp ch?, giúp Hi?u tr??ng t? ch?c th?c hi?n c?ng tác xay d?ng các v?n b?n quy ph?m n?i b? trong ph?m vi quy?n h?n trách nhi?m c?a Hi?u tr??ng, th?m ??nh rà soát ki?m tra v?n b?n, h? th?ng hóa v?n b?n quy ph?m n?i b?, tham gia ph? bi?n giáo d?c pháp lu?t, ki?m tra vi?c th?c hi?n pháp lu?t trong nhà tr??ng.

3. C?ng tác S? h?u trí tu?

xsmb hang ngayTham m?u và giúp Hi?u tr??ng rà soát, khai thác và qu?n tr? tài s?n trí tu? trong ph?m vi nhà tr??ng. Tham gia th?c hi?n các ho?t ??ng v? s? h?u trí tu?; h? tr? cho các ho?t ??ng ?ào t?o, nghiên c?u khoa h?c và chuy?n giao c?ng ngh? c?a nhà tr??ng.

Nhi?m v?

1. Thanh tra

xsmb hang ngay- Thanh tra vi?c th?c hi?n chính sách và pháp lu?t v? giáo d?c. Theo d?i, t?ng h?p tình hình c?ng tác thanh tra ??nh k? và báo cáo Hi?u tr??ng.

xsmb hang ngay- Thanh tra vi?c th?c hi?n m?c tiêu, k? ho?ch, ch??ng trình, n?i dung, ph??ng pháp giáo d?c, quy ch? ?ào t?o, quy ch? thi c?, c?p v?n b?ng, ch?ng ch?, vi?c th?c hi?n các quy ??nh v? giáo trình, bài gi?ng, vi?c qu?n ly tài chính, tài s?n, khoa h?c c?ng ngh?, c?ng tác t? ch?c cán b? và ?i?u ki?n c?n thi?t khác ??m b?o ch?t l??ng giáo d?c.

- Gi?i quy?t các khi?u n?i, t? cáo thu?c l?nh v?c giáo d?c trong nhà tr??ng theo quy ??nh c?a pháp lu?t. Th?c hi?n nhi?m v? phòng ng?a và ??u tranh ch?ng tham nh?ng trong l?nh v?c giáo d?c theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

- Trong tr??ng h?p c?n thi?t, tham m?u Hi?u tr??ng thành l?p ?oàn thanh tra n?i b? th?c hi?n các nhi?m v? ???c nêu trong Th?ng t? 51/2012/TT-BGD?T ngày 18/12/2012 c?a B? tr??ng B? GD?T.

- Th?c hi?n nhi?m v? khác theo s? phan c?ng c?a l?nh ??o nhà tr??ng.

2. Pháp ch?

- Giúp Hi?u tr??ng v? vi?c b?o v? quy?n và l?i ích h?p pháp c?a tr??ng, cán b?, viên ch?c, gi?ng viên, ng??i lao ??ng, sinh viên và h?c viên ?ang làm vi?c và h?c t?p t?i tr??ng.

- Ch? trì ho?c ph?i h?p v?i các ??n v? liên quan t? ch?c tuyên truy?n, ph? bi?n, giáo d?c pháp lu?t, n?i quy, quy ch? c?a nhà tr??ng. Ph?i h?p v?i các phòng ban ch?c n?ng khác, các khoa, b? m?n ki?m tra vi?c th?c hi?n pháp lu?t, n?i quy, quy ch? và ki?n ngh? nh?ng bi?n pháp x? ly.

xsmb hang ngay- Giúp Hi?u tr??ng chu?n b? y ki?n góp y cho d? th?o v?n b?n quy ph?m pháp lu?t do các c? quan nhà n??c g?i xin y ki?n, ki?n ngh? v?i c? quan nhà n??c có th?m quy?n trong vi?c s?a ??i, b? sung v?n b?n quy ph?m pháp lu?t.

- Tham gia y ki?n v? m?t pháp ly ??i v?i v?n b?n do các ??n v? khác c?a tr??ng so?n th?o tr??c khi trình hi?u tr??ng phê duy?t.

xsmb hang ngay- Th?c hi?n nhi?m v? khác theo s? phan c?ng c?a l?nh ??o nhà tr??ng.

3. S? h?u trí tu?

- Xay d?ng và t? ch?c th?c hi?n chi?n l??c, k? ho?ch b?o h? quy?n s? h?u trí tu? trong nhà tr??ng theo ch? ??o c?a Hi?u tr??ng.

xsmb hang ngay- Xay d?ng và t? ch?c th?c hi?n các v?n b?n quy ??nh n?i b? v? s? h?u trí tu? trong nhà tr??ng.

xsmb hang ngay- Giáo d?c, tuyên truy?n, ph? bi?n ki?n th?c, pháp lu?t v? s? h?u trí tu? trong nhà tr??ng.

xsmb hang ngay- T? ch?c ??i ng? qu?n ly v? s? h?u trí tu?; ?ào t?o, b?i d??ng cán b? v? s? h?u trí tu? trong nhà tr??ng.

- Xay d?ng và t? ch?c các ch??ng trình ?ào t?o và hu?n luy?n v? s? h?u trí tu? choc?ng ch?c, viên ch?c, ng??i lao ??ng, sinh viên, h?c viên và các ??i t??ng khác trong nhà tr??ng.

xsmb hang ngay- Ph?i h?p v?i các b? ph?n có liên quan trong vi?c chuy?n giao các tài s?n trí tu?.

xsmb hang ngay- T? v?n và h??ng d?n các th? t?c liên quan ??n gi?y ch?ng nh?n ??ng ky quy?n tác gi?, gi?y ch?ng nh?n ??ng ky quy?n liên quan, v?n b?ng b?o h? các ??i t??ng s? h?u c?ng nghi?p, b?ng b?o h? gi?ng cay tr?ng và các v?n ?? khác liên quan ??n tài s?n trí tu? cho nhà tr??ng.

xsmb hang ngay- ??m nh?n các d?ch v? có thu phí liên quan ??n các th? t?c khác v?: gi?y ch?ng nh?n ??ng ky quy?n tác gi?, gi?y ch?ng nh?n ??ng ky quy?n liên quan, v?n b?ng b?o h? các ??i t??ng s? h?u c?ng nghi?p, b?ng b?o h? gi?ng cay tr?ng cho các cá nhan và ??n v? tr?c thu?c khi có nhu c?u.

xsmb hang ngay- T? ch?c ho?t ??ng th?ng tin, th?ng kê v? s? h?u trí tu? trong nhà tr??ng.

- T? ch?c, qu?n ly ho?t ??ng giám ??nh v? s? h?u trí tu? trong nhà tr??ng.

- T? v?n v? pháp lu?t và d?ch v? s? h?u trí tu?.

xsmb hang ngay- Th?c hi?n các d?ch v? khác v? s? h?u trí tu? theo quy ??nh c?a pháp lu?t và n?i quy c?a nhà tr??ng.

xsmb hang ngay- Thanh tra, ki?m tra vi?c ch?p hành pháp lu?t v? s? h?u trí tu?; gi?i quy?t khi?u n?i, t? cáo và x? ly vi ph?m pháp lu?t v? s? h?u trí tu? trong ph?m vi nhà tr??ng theo ch? ??o c?a Hi?u tr??ng.

- Tham m?u cho Hi?u tr??ng v? cách th?c gi?i quy?t và x? ly tranh ch?p v? s? h?u trí tu? liên quan ??n ho?t ??ng s? h?u trí tu? c?a nhà tr??ng.

- Ph?i h?p v?i các c? quan, t? ch?c cá nhan khác trong vi?c th?c hi?n các nhi?m v? khác liên quan ??n s? h?u trí tu?.

- H?p tác qu?c t? v? s? h?u trí tu?.

xsmb hang ngay- Trong ph?m vi quy?n h?n và ch?c n?ng c?a mình, Phòng Thanh Tra Pháp ch? – S? h?u trí tu? ???c quy?n ?? xu?t theo d?i m?c thu phí ??i v?i ?ào t?o, t? v?n v? SHTT và các ho?t ??ng, d?ch v? khác liên quan ??n s? h?u trí tu? (n?u có) và theo d?i qu?n ly ho?t ??ng thu chi.

- Th?c hi?n nhi?m v? khác theo s? phan c?ng c?a l?nh ??o nhà tr??ng.

ThS. Nguy?n Th? Huy?n? -Tr??ng phòng?
ThS. Tr??ng Quan Th?? -Phó Tr??ng phòng
ThS. Hà Minh Ninh - Phó Tr??ng phòng

PHáP CH?

Image

QU?N TR? ??I H?C

? Copyright VNUHCM-US 2017. Thi?t k? b?i Phòng Th?ng tin - Truy?n th?ng.